Personuppgiftspolicy (GDPR)

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Protech Nordic AB, org. nr. 556463-8459, Girovägen 13, 175 62 Järfälla ("Protech"). Protech behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Protech.
Med benämningen ”sajten” avses www.protech.se

1.1 Vi som behandlar dina personuppgifter

Protech ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • via e-post info@protech.se
  • genom att skriva brev till eller besöka oss på Girovägen 13, Järfälla

1.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig.

Personuppgifter som du lämnar till oss
Genom att ha ett konto hos Protech har du möjlighet att köpa produkter, se köphistorik samt se uppgifter om ert företag ("Kontot"). Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att köpa någon av de produkter vi tillhandahåller ("Produkt"). Vi behandlar också personuppgifter som du lämnar till oss genom att skapa ett Konto på Sajten, ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chatt, registrera dig för vårt nyhetsbrev, besöka våra webbplatser eller köpa något av oss. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, datum och tid för vår kontakt med dig.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du använder Sajten eller ditt Konto kommer vi också att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
Protech kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och Protech behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer Protech att informera dig om behandlingen.

1.3 Varför behandlar vi personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Kommunicera med oss
När du ringer till oss stäms ditt telefonnummer av med den information som finns om dig i vårt kundregister. Detta gör vi för att kunna ge dig en personlig service. Ditt namn, telefonnummer, datum och tid för samtalet sparas i en logg hos oss. Loggningen av samtalen sker mot bakgrund av den rättsliga grund att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Protechs berättigade intresse. Ett berättigat intresse att logga samtalen finns eftersom det hjälper oss möta dina behov och ge dig bästa möjliga service. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål överstiger ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du är eller blir kund hos oss sparas uppgifterna i ditt Konto.

Protech kommer även att behandla namn, adress, e-postadress och telefonnummer som du lämnar till oss genom att ha kontakt med oss via e-post, sms eller vår chattfunktion. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör Protechs berättigade intresse. Ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna finns eftersom det möjliggör för oss att svara på dina frågor och ge dig god service. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål överstiger ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Ditt Konto hos Protech
Ett Konto kan skapas av dig själv direkt på Sajten eller av en av våra medarbetare för din räkning, eller när du handlar av oss. Protech kommer att behandla namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för Protechs behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.
 
Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. Om du enbart vill ta del av informationen på Sajten behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

Marknadsföring
Protech behandlar ditt namn och e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta produktlanseringar eller kampanjer. Protech samlar in uppgifterna efter kontakt via telefon eller e-post, brevledes, chattfunktion, mässbesök, prenumeration av nyhetsbrev, via en sedan tidigare etablerad affärsrelation eller via andra kanaler. Uppgifterna vi hanterar är till exempel namn, postadress, e-postadress, företagsnamn, intresseområden och kontakttillfällen. Personuppgifter kan även ha hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av specifika produkter eller event. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

När vi behandlar personuppgifter för ovan nämnda ändamål hänvisar vi till ett berättigat intresse att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten, villkorsförändringar, våra produkter och event. Vidare bedömer vi att Protech har ett berättigat intresse att utvärdera, utveckla och förbättra Protechs tjänster, produkter och system för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål överstiger ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
Protech kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan Protech och dig som säljare eller köpare av produkter. Protech kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för Protechs behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Protech.

1.4 Lämnar vi vidare personuppgifter och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Protech kan även komma att dela personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Protechs tillgångar.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.

Protech kommer att behandla personuppgifter både inom och utanför EU och EES. Protech kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna även utanför EU och EES.

1.5 Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas vid loggning av samtal med dig som inte har Konto hos oss sparas i två månader.

Personuppgifter som behandlas för att möjliggöra för dig och Protech att ha kontakt via till exempel e-post, sms eller vår chattfunktion sparas så länge du har Konto eller i två år efter din senaste kontakt via någon av våra kanaler.

De personuppgifter som Protech behandlar för marknadsföringsändamål behandlas tills vidare. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål, kontaktuppgifter finns i stycke 1.1

Personuppgifter som Protech behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter räkenskapsårets avslut i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

1.6 Dina rättigheter

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss. Din begäran skickar du till oss, se punkt 1.1 för kontaktuppgifter.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring
Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss, se punkt 1.1 för kontaktuppgifter. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se punkt 1.1 för kontaktuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se